Tuesday, October 12, 2010

Valentina Zelyaeva for Velvet Magazine, May 2010